Pravilnik o reklamacijama

Na osnovu odredaba Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) direktor društva “PROMOBI SERVISNI CENTAR” d.o.o. Beograd iz Beograda, Čukarica, ul. Nikolaja Gogolja br. 47, matični broj 20550597, PIB: 106183509, dana 30.04.2019. godine donosi sledeći:

PRAVILNIK O NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA

Član 1.

1.1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak i način rešavanja po reklamaciji potrošača na nedostatke prodate robe, odnosno pružene usluge.

1.2. Potrošač ima pravo na podnošenje reklamacije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 2.

2.1. Reklamaciju na izvršenu uslugu korisnik izjavljuje lično u prostorijama ProMobi servisnog centra uz prilaganje uređaja koji je predmet reklamacije i fiskalnog računa.

2.2. Korisnik može uložiti reklamaciju na izvršenu uslugu i pisanim putem, telefonom, putem e-mail-a ili i u vidu dopisa, uz obavezu da uređaj koji je predmet reklamacije zajedno sa fiskalnim računom dostavi u servis lično ili putem kurirske službe na adresu servisa.

Član 3.

3.1. Zaposleni na prijemu u ProMobi servisnom centru dužan je da evidentira reklamaciju na unapred predviđenom obrascu kojim će potvrditi prijem reklamacije, a reklamaciju prosleđuje administraciji servisa.

3.2. Zaposleni na prijemu u ProMobi servisnom centru dužan je da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

3.3. ProMobi servisni centar će rešavanju reklamacije pristupiti odmah i u roku od najkasnije 8 dana od prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem obavestiti korisnika o prihvatanju ili neprihvatanju reklamacije, kao i o predloženom načinu i roku rešavanja iste.

3.4. U slučaju da se reklamacija prihvata, ProMobi servisni centar je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, pod uslovom da je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

3.5. Ukoliko je reklamacija prihvaćena, ista će biti rešena u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Član 4.

4.1. Ukoliko ProMobi servisni centar iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, a što se evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

4.2. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Član 5.

5.1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Za ProMobi servisni centar
Direktor, Vladimir Milićević